Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 startuje 3. května

P1180733Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.

Místo pro podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte podávejte, prosím, pouze na jedno pracoviště.

 1. MŠ Mírová (zápis v této budově je určen i pro zájemce o umístění do MŠ Oslavická), Mírová 1810, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 566 523 483 – kontaktní osoba Blanka Kadlíková
 2. MŠ Čechova, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 566 522 834 – kontaktní osoba Naděžda Krčová
 3. MŠ Sportovní, Sportovní 1794/6, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 566 522 833 – kontaktní osoba Zdeňka Čechová
 4. MŠ Nad Plovárnou 1569/12, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 566 523 362 – kontaktní osoba Bc. Eva Sedláčková
 5. MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, telefon 566 522 832 – kontaktní osoba Mgr. Věra Bourková

Termín a doba pro podání žádosti
Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií se zákonný zástupce dostaví k zápisu do mateřské školy bez dítěte ve dnech 3. 5. – 14. 5. 2021 vždy v době od 12.00 hodin do 16.00 hodin. Termín a dobu podání žádosti si zákonný zástupce předem telefonicky dohodne se zástupkyní ředitelky konkrétního pracoviště, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování lidí.
V úterý 27. dubna a ve středu 28. dubna 2021 v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin si mohou zákonní zástupci po telefonické dohodě (datum a čas) vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování. Tiskopisy jsou též ke stažení na webových stránkách www.skolkavm.cz v sekci dokumenty – přihlášky a žádosti.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné doručit přihlášku i těmito způsoby:

 • do datové schránky školy (ID datové schránky je i83k3sw)
 • e­‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e­‑mail)
 • poštou

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31. 8. 2019).
 2. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží potvrzení o očkování.
 3. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
 4. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Organizace zápisu
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz k doložení místa trvalého pobytu. Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou zveřejněny výsledky zápisu. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona, oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.skolkavm.cz.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštou nejpozději do 30 dnů od data podání.

Kritéria
Kritéria jsou shodná a platná pro všechna odloučená pracoviště Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí: MŠ Sokolovská, MŠ Sportovní, MŠ Čechova, MŠ Nad Plovárnou, MŠ Mírová/Oslavická.

 1. K povinné předškolní docházce budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2016 s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
 2. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí dle § 34 odst. 3 školského zákona).
 3. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány ostatní děti podle věku řazené od nejstaršího k nejmladšímu s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu ve školském obvodu Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
 4. Při přijetí dítěte zohledňuje ředitelka ve výjimečném případě prokazatelně dokladovanou tíživou sociální situaci.

Doplňující informace
Dle možnosti kapacity mateřské školy budou přijímány ostatní děti s pobytem mimo spádové území školy podle věku od nejstarších po nejmladší, a to do nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v Rejstříku škol a školských zařízení. Starší dítě má přednost.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky a musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Kontaktní údaje
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Požárová
Telefonní číslo: 566 781 035, 739 439 840
E­‑mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.skolkavm.cz

Mgr. Zdeňka Požárová, ředitelka školy

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
 • Redaktor_dolu

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.